آنچه به‌عنوان روشنائى درک مى‌شود باريکه‌اى از طول موج‌هاى پرتوهاى برقاطيسى (Electromagnetic) بين ۳۸۰ تا ۷۸۰ نانومتر است. نورى که داراى همهٔ طول موج‌هاى قابل ديدن باشد به‌صورت نور سفيد درک مى‌شود. براى تعيين واحد اندازه‌گيرى نور اختلاف سليقه زياد است. چهار نوع واحد اندازه‌گيرى وجود دارد که هر يک از آن واحدها هم چند نوع اصطلاح دارند و با اين ترتيب نام‌هاى بسيار وجود دارد. اين واحدها و نام‌هاى مربوطه در جدول زير آمده است.

جدول واحدهاى اندازه‌گيرى روشنائى

شرح نام مقدار روشنايي واحد توصيه شده* واحدهاى ديگر
روشنى منبع نقطه‌اى شدت درخشندگي شمع نيروى شمع
جريان نور جريان روشنايي لومن --
مقدار نورى که بر سطح مى‌تابد روشن‌سازي لوکس شمع - فوت(لومن بر سانتى‌متر مربع)
مقدار نور ساطع شده توسط سطح روشنى - تشعشع لامبرت فوت - لامبرت(شمع/ برسانتى‌متر مربع)


٭ توصيه شده توسط سازمان بين‌المللى براى استاندارد کردن


- شدت روشنائى (Lumineus Intensity): عبارت است از توان يک منبع روشنائى که به‌عنوان يک نقطه در همهٔ جهات مى‌تابد، اين توان با واحد شمع يا نيروى شمع اندازه‌گيرى مى‌شود.


- جريان روشنائى (Luminous Flux): عبارت است از جريان روشنائى مربوط به يک واحد چندوجهى (يا زاويهٔ رأس مخروط) که با واحد لومن اندازه‌گيرى مى‌شود.


- روشنى يا تشعشع (Brightness): عبارت است از مقدار روشنائى که توسط يک سطح بازتاب مى‌شود و با واحد لامبرت اندازه‌گيرى مى‌شود.


- روشن‌سازى (Luminance) يا Illumination: مقدار نورى است که به واحد سطح مى‌رسد و برحسب لوکس اندازه‌گيرى مى‌شود.