چشم انسان در برابر طيفى از روشنائى که بين يک‌دهم لوکس (شب‌هاى کاملاً مهتابي) تا صد هزار لوکس (آفتاب کاملاً درخشان) باشد، واکنش نشان مى‌دهد. دربارهٔ استانداردهاى روشنائى اختلاف سليقه بسيار است زيرا قابليت تطابق چشم زياد است و استانداردهاى بسيار نشر يافته ولى دلبخواهى بوده‌اند، با افزايش روشنائى کارآئى بينائى هم افزايش مى‌يابد اما منحنى افزايش در سطوح بالاتر مسطح مى‌شود. و قانون بازگشت کاهش صدق مى‌کند، يک قاعدهٔ مفيد براى محاسبهٔ سريع آن است که ميزان روشنائى بايد سى‌ بار بيش از اندازه‌اى باشد که بتوان کار مورد نظر را انجام داد. يادآورى دوبارهٔ اين نکته ضرورى است که استاندارد واقعى براى ميزان روشنائى وجود ندارد و به‌طور معمول بهتر آن است که از سوى زياد بودن نور اشتباه شود به شرط آنکه بتوان از خيره ‌شدن چشم پرهيز کرد. براى فعاليت‌هاى گوناگون و مواقع عملى مقادير زير (برحسب لوکس) توسعه جامعهٔ مهندسان روشنائى پيشنهاد شده است.

جدول روشنایی توصیه شده

نوع کالا میزان روشنایی برحسب لوکس
قراءت به طور اتفاقی ۱۰۰
کار اداری عادی ۴۰۰
گرد همایی های کوچک ۹۰۰
وظایف کاملآ جدی ۲۰З_۱۳Зاعت سازی ۳۰З۰۰۰