واژهٔ بارش يک واژهٔ عام است که براى ريزش باران، برف، شبنم، تگرگ و ... يعنى همهٔ اشکال ريزش آب از جوّ به‌کار مى‌رود و همهٔ آنها برحسب مقدار ريزش باران اندازه‌گيرى مى‌شود. نوعى اندازه‌گيرى ريزش باران به‌نام روش اندازه‌گيرى سيمون Symon ناميده مى‌شود که در آن قيف ريزش باران به قطر پنج اينچ است. بايد در انتخاب محل برپائى ايستگاه اندازه‌گيرى بسيار دقت شود و باران‌سنج در سطح زمين و دور از درختان، ساختمان‌ها و موانع ديگر نصب شود. براى نصب باران‌سنج بايد مقررات مربوط به آن با دقت رعايت شود، يعنى لبهٔ باران‌سنج به‌طور دقيق با افق هم‌سطح و يک پا (فوت) از سطح زمين بلندتر باشد، و دستگاه بر روى پايهٔ بتونى يا آجرى قرار گيرد مقدار ريزش باران برحسب ميلى‌متر در واحد زمان (مثلاً ميلى‌متر در روز يا ميلى‌متر در ماه) اندازه‌گيرى مى‌شود.