عناصر تشکيل‌دهندهٔ محيط زيست آب و هوائى عبارتند از:


واژهٔ اقليم يک مفهوم جغرافيائى است که نشان‌دهندهٔ مجموع طيف کامل پديدهٔ آب و هوائى است.

فشار جو

فشار هوا در سطح زمين در نزديک کنارهٔ دريا به‌طور متوسط ۷۶۰ ميلى‌متر جيوه است، که آن را يک اتمسفر فشار مى‌نامند. انسان از نظر فيزيولوژيک با زندگى در فشار ۷۶۰ ميلى‌متر جيوه، يا نزديک به آن تطابق يافته است. با افزايش ارتفاع از سطح دريا فشار جو کم مى‌شود و با کاهش ارتفاع زياد، در ارتفاع يکصد هزار پا بالاتر از ميانگين سطح دريا، فشار جو کمتر از ده ميلى‌متر جيوه است، در ژرفاى زير سطح دريا در برابر هر سى‌وسه پا ژرفا، يک اتمسفر بر فشار جوّ افزوده مى‌شود.