محيط پيرامون انسان شامل هوائى است که همهٔ اشکال زندگى وابسته به آن هستند. هوا جدا از تأمين اکسيژن حيات‌بخش براى انسان چند عمل ديگر هم انجام مى‌دهد؛ بدن انسان به‌وسيلهٔ جريان هوا خنک مى‌شود، حس‌هاى ويژه‌اى مانند شنوائى و بويائى به‌وسيلهٔ محرک‌هائى که از راه هوا منتقل مى‌شوند کار مى‌کنند، عوامل بيمارى‌زا به‌وسيلهٔ هوا مى‌توانند انتقال يابند، آلودگى هوا به گرد و غبار، دود، گازهاى سمّى و بخارهاى شيميائى موجب بيمارى و حتى مرگ مى‌شود. سفر انسان به فضاى بالاتر ديدگاه ما را دربارهٔ هواى محيط گسترده‌تر کرده است.

ترکيب هوا

هوا يک مخلوط مکانيکى از گازها است. ترکيب عادى هواى بيرون برحسب حجم تقريباً چنين است: ازت ۱/۷۸ درصد، اکسيژن ۹۳/۲۰ درصد، دى‌اکسيد کربن ۰۳/۰ درصد، باقى‌ماندهٔ آن تا صد درصد از گازهائى ساخته شده که به مقدار ناچيز هستند. اين گازها عبارتند از: آرگون، نئون، کريپتون، زنون و هليوم. هوا علاوه بر اين گازها بخار آب و مقدار ناچيزى آمونياک و مواد معلق مانند گرد و غبار، ميکروب‌ها، هاگ‌ها و نخاله‌هاى گياهان هم دارد.


ناخالصى‌هاى هوا به علل زير است:


- تنفس انسان و جانوران


- سوختن زغال، گاز، نفت و ...


- تجزيهٔ مواد آلى


- بازرگاني، آمد و شد و فرآيندهاى کارخانه‌اى که گرد و غبار، بخار و گازها از آنها به هوا برمى‌خيزد.