پاسخ به پرسش‌هاى زير - که توسط ويليام منينگر رئيس بنياد منينگر در توپکا - کانزاس - ايالات متحده تهيه شده - براى تعيين وضعيت تکانهٔ (pulse) روانى کمک مى‌کند:


۱. آيا همواره احساس دلواپسى داريد؟


۲. آيا به دلايل ناشناخته قادر به تمرکز نمى‌شويد؟


۳. آيا دائماً به علل ناموجه ناشاد هستيد؟


۴. آيا تعادل خود را بيشتر اوقات و به‌آسانى از دست مى‌دهيد؟


۵. آيا همواره به علت بى‌خوابى رنج مى‌بريد؟


۶. آيا خُلق و خوى شما بين افسردگى و سرخوشى و افسردگى دوباره نوسان‌هاى شديد دارد، به‌طورى که شما را ناتوان مى‌سازد؟


۷. آيا دائماً نسبت به مردم احساس بى‌علاقگى مى‌نمائيد؟


۸. اگر زندگى روزمره و عادى شما بر هم بخورد برآشفته مى‌شويد؟


۹. احساس مى‌کنيد بچه‌هاى شما دائماً با اعصاب شما بازى مى‌کنند؟


۱۰. آيا خشمگين و همواره دچار پشيمانى مى‌شويد؟


۱۱. بدون جهت دچار ترس هستيد؟


۱۲. آيا همواره حق را به جانب خود مى‌پنداريد و ديگران را ناحق مى‌شماريد؟


۱۳. آيا درد و شکايت‌هاى پرشمارى داريد که هيچ پزشکى براى آنها علت جسمى نمى‌يابد؟


حالات گرد‌آورى شده در پرسش‌هاى مذکور عمده‌ترين نشانه‌هاى هشدار دهنده دربارهٔ نوعى ضعف سلامت روانى است و به عقيدهٔ دکتر منينگر اگر پاسخ به هر يک از اين پرسش‌ها به‌طور قطع آري باشد، شخص نياز به کمک دارد.