خدمات بهداشت روانى جامعه نه تنها بر تشخيص زودرس و درمان بيمارى‌ها نظر دارند، بلکه بر حفظ سلامت روانى و ارتقاى آن و پيشگيرى از بيمارى‌هاى روانى هم توجه دارند. اين خدمات شامل نکات ذيل هستند:


۱. تشخيص زودرس و درمان


۲. بازتوانى


۳. روان‌درمانى انفرادى يا گروهى


۴. آموزش بهداشت روانى


۵. استفاده از داروهاى گوناگون روان


۶. خدمات پيگيرى و مراقبت