در سال ۱۹۵۰ کميتهٔ کارشناسى (WHO) دربارهٔ بهداشت روانى تعاريف گوناگون بهداشت روانى را بازبينى کرد و چنين نظر دارد: بهداشت روانى - بنا به شناخت کميته - متأثر است از عوامل زيست شناختى و اجتماعي. بهداشت روانى يک حالت ايستا نيست بلکه دست‌خوش درجاتى از نوسان و تغييرات است. نظر کميته گواه آن است که توانايى شخص در تشکيل روابط هماهنگ با ديگران مشارکت در ايجاد تغييرات اجتماعى و زيست‌محيطى و مساهمت سازنده در آنها است. و هم‌چنين دال بر آن است که توانايى شخص به کسب ارضاء متعامل و هماهنگ با سائق‌هاى غريزى بالقوه در تعارض است، که طى آن به جاى نفى برخى از گرايش‌هاى غريزى به تلفيق کامل مى‌رسد و وسيله‌اى براى آزار ديگران نمى‌شود.