سنجش وضعيت سلامتى و دشوارى‌هاى بهداشتى نخستين پيش‌نياز براى هر گونه کوشش برنامه‌ريزى شده براى خدمات مراقبت بهداشتى است. اين کار به‌عنوان تشخيص جامعه (Community Diagnosis) هم ناميده مى‌شود داده‌هاى مورد نياز براى تجزيه و تحليل وضعيت بهداشت و تعريف دشوارى‌هاى بهداشتى عبارتند از:


۱. آمارهاى ابتلاء و ميرائي،


۲. وضعيت جمعيت‌شناختى جامعه،


۳. شرايط زيست‌محيطى که موجب بيمارى مى‌شود،


۴. عوامل اقتصادى - اجتماعى که بر وضعيت بهداشت اثر مستقيم دارند،


۵. زمينه‌هاى فرهنگي، بينش‌ها، باورها و نمودارهاى مؤثر بر سلامتي،


۶. خدمات بهداشتى و درمانى موجود،


۷. ديگر خدمات موجود.


تجزيه و تحليل داده‌هاى بهداشتي، در پرتو داده‌هاى نامبرده دشوارى‌ها و نيازهاى بهداشتى جامعه را نشان داده سپس اين دشوارى‌ها برحسب اولويت يا فوريت، از نظر تخصيص منابع رديف و رتبه‌بندى مى‌شوند.(وضعيت سلامتى و بيماري در چند استان ايران توسط معاونت پژوهشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بررسى شده و نتايج آنها نيز چاپ شده است. م)


دشوارى‌هاى بهداشتى کشورهاى رو به پيشرفت همانند يکدگير و عبارتند از:


- دشوارى‌هاى مربوط به بيمارى‌هاى واگير


- مشکلات بهسازى و بهداشت محيط


- دشوارى‌هاى مربوط به تغذيه


- مسائل مراقبت‌هاى پزشکي


- مشکلات جمعيتى