با آنکه خدمات ويژه‌اى که در جوامع و کشورهاى مختلف ارائه مى‌شود متفاوت است ولى بيانيهٔ آلماآتا هشت جزء اصلى مراقبت‌هاى بهداشتى اوليه را به‌شرح ذيل اعلام داشته است:


۱. آموزش بهداشت با توجه به دشوارى‌هاى بهداشتى موجود در جامعه و روش‌هاى پيشگيرى و مبارزه با آنها


۲. تغذيهٔ مناسب و ارتقاء وضع تأمين خوراک


۳. تأمين آب کافى و سالم و بهسازى‌هاى اساسي


۴. مراقبت مادر و کودک از جمله تنظيم خانواده


۵. ايمن‌سازى در برابر بيمارى‌هاى عفونى عمده


۶. پيشگيرى و مبارزه با بيمارى‌هاى بومي


۷. درمان مناسب براى بيمارى‌ها و صدمات شايع


۸. تدارک داروهاى اساسى.(به اين اصول هشت‌گانه‌ٔ نخستين؛ اصول ديگرى هم اضافه شده است؛ از اين قرار: تأمين نيروى انساني، بهداشت دهان و دندان، آمادگى جهت مقابله با بلاهاى طبيعي، و بهداشت رواني. م )