شانکروئيد به‌وسيلهٔ باکترى هموفيلوس دوکرى ايجاد مى‌شود. بيمارى با تاول‌هائى کوچک دردناک شروع مى‌شود که بعداً تبديل به زخم‌هاى پر از چرک در اعضاء تناسلى مى‌گردد. اين زخم‌ها ۳ تا ۵ روز بعد از تماس به‌وجود مى‌آيند. غدد لنفاوى موضعى در کشالهٔ ران (خيارک) متورم و دردناک مى‌شوند و ممکن است پاره و تخليه گردند. اين عارضه معمولاً از روى ظاهر مشخص خود تشخيص داده مى‌شود، ولى اسپيروکت را به سختى مى‌‌توان کشت داد.

درمان

آنتى‌بيوتيک‌هاى متعددى روى اين بيمارى مؤثر هستند. مانند ساير بيمارى‌هاى مقاربتى کليهٔ افرادى که تازگى با فرد بيمار تماس جنسى داشته‌اند بايد تحت معاينه و درمان قرار گيرند. بيماران بايد به‌مدت سه ماه به‌طور ادوارى معاينه و در صورت لزوم درمان شوند. خوددارى از تماس جنسى تا کامل شدن درمان اهميت دارد. انجام يک آزمايش خونى براى عفونت سيفليس هم‌زمان بخشى از درمان معمول اين بيمارى است.