هنگام مواجهه با يک فوريت پزشکى اقدام سريع و خونسردى باعث جلوگيرى از آسيب و نيز باعث نجات زندگى مى‌شود در اينجا اصولى که بايد در اقدامات شما به آنها توجه کنيد ذکر مى‌شود.


ـ هر اقدام کمکى اوليه‌اى که مى‌توانيد، انجام دهيد. اگر نسبت به عملى که مى‌کنيد. اطمينان نداريد، به آن اقدام نکنيد. بعضى از قربانيان به‌علت اقدامات کمکى اوليه که ناشيانه انجام مى‌شود صدمه مى‌بينند. براى اينکه با اين دردسر مواجه نشويد، بهتر است يک دورهٔ کمک‌هاى اوليه را بگذرانيد و يا روش احياء قلبى ريوى (CPR) آشنا شويد و در هر حال بقيهٔ اين بخش را مطالعه کنيد!


- کمک‌هاى اوليه و احياء قلبى ريوى را انجام دهيد. هنگامى‌که يک نفر مشغول مراقبت‌هاى فوريتى از شخص مصدوم است، فرد ديگر بايد به دنبال کمک‌هاى پزشکى باشد.


- با شماره مرکز فوريت‌هاى پزشکى منطقه خود تماس بگيريد. خود را براى دادن اطلاعات زير به آنها آماده کنيد.


۱. محل وقوع مورد فوريتي، شامل تقاطع خيابان‌ها، طبقه، شمارهٔ اتاق و شماره تلفنى که به‌وسيله آن تماس گرفته‌ايد.


۲. چه شده است؟ تا حدامکان در مورد مسائل مربوط به حادثه، آسيب يا بيمارى توضيح دهيد.


۳. چند نفر به کمک احتياج دارند؟


۴. آيا فردى در حال خونريزي، بيهوشى و يا بدون نبض است؟ چه کمک‌هاى اوليه‌اى در حال انجام است؟ کليهٔ دستورعمل‌ها را يادداشت کنيد.


۵. در قطع ارتباط تلفنى پيشدستى نکنيد! مطمئن شويد که کليهٔ اطلاعات ضرورى را داده‌ايد.


احياء قلبى ريوى (CPR)
احياء قلبى ريوى (CPR)

انجام مؤثر و بى‌خطر اين‌کار نيازمند تعليمات ويژه است. (الف) فشار را به قاعده استخوان جناغ سينه وارد کنيد، کف دست‌هاى خود را مطابق شکل ب روى هم قرار دهيد. محکم و منظم و با سرعت ۶۰ تا ۱۰۰ بار در دقيقه و به مدت ۱۰ ثانيه فشار وارد کنيد. سپس دو بار تنفس دهان به دهان بدهيد. اين‌کار را تا بروز علائم تجديد حيات و يا تا مشخص شدن اينکه کار بيشترى نمى‌توان کرد، ادامه دهيد.

افراد شامل کمک‌هاى پزشکى فوريتى

فوريت‌هاى پزشکى واقعى شامل موارد زير است:


ـ آسيب‌هاى عمده مثل شکستگى پاها، زخم قفسهٔ سينه يا صدمات نافذ سمى نکنيد اجسامى را که داخل بدن فرو رفته است، خارج کنيد.


ـ خونريزى شديد که با اِعمال فشار روى زخم متوقف نشود (به مبحث خونريزى مراجعه کنيد).


ـ بيهوشي، کاهش شديد هوشيارى يا عدم درک زمان و مکان. (به مبحث هوشيارى مصدوم مراجعه کنيد).


ـ نفس نفس زدن يا تنگى نفس. (به مبحث مشکلات تنفسى مراجعه کنيد)


ـ درد شديد.


ـ سوختگى شديد. (به مبحث سوختگى‌هاى مهم مراجعه کنيد)


ـ افتادن دندان‌ها در اثر ضربه. (به مبحث دندان افتاده مراجعه کنيد)


ـ انگشت يا اندام قطع‌شده. (به مبحث صدمات استخوانى مراجعه کنيد)


ـ گزش مار سمى (به مبحث مارگزيدگى مراجعه کنيد)


ـ هر فردى که در حال شوک است. از مشخصات شوک پوست عرق‌کرده و رنگ‌پريده، نبض تند و ضعيف و تنفس تند و سطحى است. فشار خون پائين است و بيمار ممکن است تشنه بوده و درد داشته باشد. (به مبحث شوک مراجعه کنيد).

موارد مواجهه با مشکلات متعدد فوريت پزشکى

در آسيب‌ديدگى‌ها، به‌خصوص مواردى‌که در اثر تصادف خودرو ايجاد مى‌شوند و فشارهاى شديد باعث صدمات جدى جسمانى مى‌گردند، تصميم‌گيرى دربارهٔ ترتيب انجام مراقبت‌هاى فوريتى ضرورت دارد. به‌طور کلى ترتيب اولويت موارد عبارت است از:


۱. برقرارى مجدد وضعيت تنفس و ضربان قلب


۲. توقف خونريزى


۳. درمان شوک با رعايت ترتيب فوق.

کمک‌هاى اوليه در آمبولانس

هنگامى‌که کمک‌هاى اوليه در مورد قربانى حادثه انجام مى‌شود، فرد ديگرى بايد:


ـ جواهرات او را باز کرده و لباس او را که ممکن است جريان خون را مختل نمايد، شل کند.


ـ کليهٔ داروهائى را که مصدوم مرتباً مصرف مى‌کند يا در کنار او قرار دارد جمع‌آورى کند.


ـ کليهٔ پرونده‌هاى پزشکى را که ممکن است در مرکز فوريت‌ها به پزشک يارى رساند جمع‌آورى نمايد.


ـ کليهٔ اطلاعات مربوط به بيمهٔ مصدوم را که ممکن است در بيمارستان ضرورى باشد، جمع‌آورى کند.


ـ کليهٔ وسايل گران‌بهاء را در خانه بگذارد و يا آنها را براى مصدوم حفظ نمايد.