اجسام خارجى

ـ در صورتى‌که چيزى داخل چشم شما شد، آن را مالش ندهيد. پلک فوقانى را با شست و انگشت سبابه بگيريد و آن را به طرف پائين و روى پلک تحتانى بکشيد، سپس چشم خود را به اطراف بچرخانيد. اغلب جسم خارجى به طرف بيرونى و خشک پلک تحتانى مى‌چسبد و بهبودى فورى حاصل مى‌شود.


ـ اگر اين اقدام موفق نبود به آينه نگاه کنيد. اگر ذره‌اى روى قسمت سفيدى چشم خود مشاهده کرديد، سعى کنيد آن را با گوشهٔ يک دستمال کاغذى تميز خارج کنيد. اگر ذره در قسمت رنگين چشم قرار داشت به آن دست نزنيد زيرا ممکن است به قرنيه آسيب برسانيد.


ـ از اين اقدام نيز موفق نبود، آب معمولى را به آرامى از روى چشم خود عبور دهيد چشم‌هاى خود را خشک و اقدام فوق را تکرار کنيد.


ـ اگر جسم خارجى با شستن خارج نشد، ممکن است به اين معنى باشد که شما قرنيهٔ خود را خراش داده‌ايد و اين همان احساس وجود چيزى در چشم را ايجاد مى‌کند. چشم خود را با پانسمان بپوشانيد. اگر بعد از ۱۲ ساعت هنوز احساس کرديد چيزى در چشم شما است فوراً در جستجوى کمک‌هاى پزشکى باشيد.

زخم‌ها

ضربه‌اى که پلک يا کره چشم را زخمى کند بالقوه مهم است. يک پوشش شل و استريل (ضدعفونى‌شده) روى هر دو چشم بگذاريد. فوراً در جستجوى مراقبت پزشکى باشيد.


ـ براى کوفتگى يا ”چشم کبود“ از کمپرس سرد يا يک بسته يخ براى برطرف کردن درد و کاهش تورم در ۲۴ ساعت اول استفاده کنيد. روز بعد ممکن است کمپرس گرم براى تسريع جذب خون زير پوست به‌کار رود. اگر دچار تارى ديد، دوبينى‌، برق زدن يا احساس ذره شناور جلو چشم شديد، فوراً در جستجوى مراقبت پزشکى باشيد زيرا ممکن است مبتلا به جداشدگى شبکيه شده باشيد (به مبحث کنده شدن شبکيه) مراجعه کنيد.


برخورد با آسيب‌هاى چشمى
برخورد با آسيب‌هاى چشمى

الف ـ هنگامى که احساس مى‌کنيد چيزى داخل چشم شما است ولى نمى‌توانيد آن را ببينيد. سعى کنيد پلک چشم خود را پائين بکشيد تا جسم خارجى آزاد شود. به اين ترتيب ممکن است با بالا رفتن پلک آن جسم خارج شود.


ب ـ اگر جسم خارجى قابل رؤيت است، چشم خود را مالش ندهيد. در عوض خود با يکى از دوستان خود سعى کنيد آن را با گوشهٔ يک دستمال کاغذى مرطوب خارج سازيد.


ج ـ اگر اين‌کار موفق نبود يا انجام آن به هر دليل نامناسب بود، سعى کنيد چشم خود را در حالى‌که خود يا يکى از دوستان شما پلک را باز نگه داشته است با جريان آب بشوئيد. به اين ترتيب جسم خارجى اغلب به راحتى با پاک کردن توسط يک پارچهٔ مرطوب از محل خود خارج مى‌شود.


د ـ اگر کليه اين اقدامات ناموفق بود چشم را با پانسمان نرم بپوشانيد و به دنبال کمک‌هاى پزشکى مناسب باشيد.

آلودگى شيميائى

چشم مبتلا را با مقدار زيادى آب سرد و تازه به مدت ۱۵ دقيقه بشوئيد. چشم خود را مالش ندهيد. فوراً يک آمبولانس براى انتقال به مرکز فوريت‌ها خبر کنيد. بدون صلاحديد پزشک به چشم خود دارو نريزيد.