شروع درد ناگهانى قفسهٔ سينه، مخصوصاً هنگام ورزش يا هيجان شديد و بعد از آن ممکن است نشانهٔ حملهٔ قلبى باشد. اگرچه تنها پزشک مى‌تواند اين تشخيص را بدهد ولى شما بايد:


ـ بيمار را آرام کنيد.


ـ فوراً يک آمبولانس خبر کنيد. به خاطر داشته باشيد که عدم پذيرش حمله قلبى توسط بيمار قابل پيش‌بينى است ولى مسامحه مى‌تواند مرگبار باشد. فقط در صورت عدم دسترسى به آمبولانس شخصاً بيمار را با اتومبيل به بيمارستان منتقل کنيد. اگر حال بيمار در طى راه بدتر شود، اقدامى براى کمک نمى‌توانيد انجام دهيد. کارکنان آمبولانس براى انجام مراقبت‌هاى حياتى آموزش ديده‌اند.


ـ اگر بيمار بيهوش است يا بعداً از هوش برود به نفس و نبض او توجه کنيد. در صورت فقدان آن عمليات احياء قلبى ريوى را در صورتى‌که براى انجام آن آموزش ديده‌ايد، اجراء کنيد.