سوختگى‌هاى جزئى

ـ ناحيهٔ سوخته را به مدت چند دقيقه و تا برطرف شدن درد زير آب سرد بگيريد.


ـ از پوشش استريل (ضدعفونى‌شده) استفاده کنيد. تاول‌ها را پاره نکنيد؛ آنها از ورود عوامل عفونت جلوگيرى مى‌کنند.


ـ از کره پماد يا درمان‌هاى خانگى استفاده نکنيد زيرا آنها باعث تأخير در بهبودى مى‌شوند.


سوختگى‌هاى مهم

اگر سوختگى سطح وسيعى از بدن را فرا گرفته يا به تمام لايه‌هاى پوست گسترش يافته است (سوختگى درجه سوم)، و يا سوختگى در صورت، چشم‌ها، دست‌ها و پاها (پائين‌تر از مچ)، يا دستگاه تناسلى ايجاد شده است بايد:


ـ موضع سوختگى را در آب فرو بريد و تا حد امکان آلودگى‌ها را پاک کنيد. لباس‌هائى را که سفت‌شده و به محل سوختگى چسبيده است، جدا نکنيد.


ـ محل سوختگى را با پانسمان استريل (ضدعفونى‌شده) يا يک پارچهٔ خشک تميز بپوشانيد.


ـ يک آمبولانس خبر کنيد.


ـ از مرهم، پماد يا ساير موادى که در سوختگى به‌کار مى‌رود، استفاده نکنيد.