افتادن روى بازوى کشيده‌شده باعث دررفتگى دردناکى مى‌شود که در آن توپى استخوان بازو از حفرهٔ استخوان کتف بيرون مى‌آيد. شما مى‌توانيد دررفتگى را از روى تغيير شکل واضح شانه و کشيدگى پوست روى مفصل تشخيص دهيد.


دررفتگی مفصل شانه
دررفتگی مفصل شانه

کمک‌هاى اوليه

سعى نکنيد خودتان دررفتگى را جا بيندازيد. يک بالش زير بازو قرار دهيد و بازو و بالش را به‌وسيله يک نوار يا پارچه دراز به تنه ببنديد. در مدت انتقال مصدوم به مرکز فوريت‌ها براى کاهش درد و تورم يخ روى شانهٔ او قرار دهيد.