خون قرمز روشن و جهنده نشانهٔ پارگى شريان و خون تيرهٔ با جريان آهسته نشانهٔ پارگى وريد است. براى جلوگيرى از خونريزى:


ـ تميزترين پارچه يا لباس در دسترس را مستقيماً روى زخم قرار دهيد.


ـ با دست خود به مدت چند دقيقه يا تا توقف خونريزى فشار وارد کنيد.


ـ دست يا پاى در حال خونريزى را در صورت فقدان آسيب ديگري، بلند کنيد. بيمار را براى مقابله با از حال رفتن، بخوابانيد.


ـ فوراً در جستجوى مراقبت‌هاى پزشکى باشيد. اگر خونريزى شديد است، اقدامات درمانى در مورد شوک را انجام دهيد. (به مبحث شوک مراجعه کنيد).


ـ اگر دست، پا يا انگشت قطع‌ شده باشد، قسمت قطع شده را در گاز يا يک پارچهٔ تميز بپيچيد و آن را در يک کيسهٔ پلاستيکى قرار دهيد و درِ آن را محکم ببنديد و آن را در آب يخ يا روى يخ قرار دهيد. با انجام مراقبت‌‌هاى مناسب، اين عضو ممکن است قابل پيوند باشد.


ـ از تورنيکه (هر نوع بندى که دور اندام بسته مى‌شود تا از طريق فشار روى رگ باعث قطع جريان خون شود ـ م. ـ رگ‌بند) استفاده نکنيد و زخم را آنقدر محکم نبنديد که جريان خون اندام قطع شود.


ـ اجسام فرو رفته در بدن را خارج نکنيد زيرا ممکن است خونريزى شديدتر شود.


براى درمان خونريزى از بينى (خون‌دماغ) به مبحث ضربه به بينى (شکستگى‌ها) مراجعه کنيد.