پوست به‌طور طبيعى با تحريک سلول‌هاى توليدکنندهٔ رنگدانه (ملانوسيت‌ها) و ايجاد ملانين (رنگدانهٔ پوست را ملانين مى‌گويند - م). نسبت به آفتاب واکنش نشان مى‌دهد. اين پديده باعث برنزه شدن پوست و حفاظت آن در مقابل مواجهه بيشتر با آفتاب مى‌شود. توزيع غيرعادى ملانين منجر به بروز کک و مک به‌ويژه در افرادى که در معرض نور هستند، مى‌شود. مواجههٔ بيش از حد و حاد با آفتاب باعث آفتاب سوختگى مى‌‌شود. در حالى‌که مواجهه بيش از حد در درازمدت منجر به تغييرات مزمنى مى‌شود که شامل از دست رفتن خاصيت ارتجاعى پوست (چروکيدگي)، لکه‌هاى ناشى از افزايش رنگدانه‌‌هاى پوست، شاخى شدن پوست در اثر نور خورشيد (به مبحث شاخى شدن پوست در اثر نور خورشيد مراجعه کنيد) و سرطان پوست در برخى از افراد، مى‌گردد.