ضايعات ويژهٔ زونا تاول‌هاى کوچکى هستند که وسط آنها فرو رفته است و در طول يک عصب محيطى قرار گرفته‌اند. اين ضايعات اغلب در پشت و تنه ايجاد مى‌شوند. قبل از بروز بثورات، پوست ممکن است در لمس حساس باشد، خارش و سوزش داشته باشد، يا با درد شديد همراه باشد. تا زمانى که تاول‌ها ظاهر نشده‌اند، اين درد ممکن است با حملهٔ قلبي، التهاب صفاق، يا التهاب مفصلى حاد اشتباه شود.بثورات ناشى از ويروس هرپس زوستر بعد از يک عفونت اوليهٔ آبله‌مرغان (اغلب چند دهه قبل) ايجاد مى‌شوند. يک بيمارى شديد، سرطان، يا تضعيف دستگاه ايمنى ممکن است عامل تسريع‌کننده‌اى باشند که قبل از اين عارضهٔ ويروسى به‌وجود مى‌آيند. يک درد شديد، مزمن و موضعى (درد عصبى بعد از تبخال) ممکن است بعد از يک حملهٔ حاد بيمارى زونا ايجاد شود.

درمان

چون درمان خاصى براى اين ويروس وجود ندارد، درمان در جهت برطرف کردن علائم است. مسکن براى درد تجويز مى‌شود. کمپرس دومه‌بورو (Domeboro)، بر روى ضايعات تسکين‌دهنده است. در صورتى‌که ضايعات پاره شد و مايع از آن تراوش کرد از پماد باسيتراسين براى پوشاندن آنها استفاده کنيد. آسيکلووير خوراکى ممکن است توسط پزشک تجويز شود. کورتيکو استروئيدها نيز ممکن است براى کاهش درد عصبى بعد از تبخال تجويز شوند.