بثورات وان آب گرم

در وان‌هاى آب گرمى که خوب نگهدارى مى‌شوند، ميزان کلرين و برمين بالا و صافى‌ها ميزان باکترى را مهار مى‌کنند. با استفاده زياد و نگهدارى نامناسب، ممکن است بثورات پوستى در اثر باکترى پزودوموناس ظرف ۸ ساعت تا چند روز بعد از استحمام بروز کند. بثورات قرمزرنگ خارش‌دار (نوعى عفونت ريشهٔ مو) معمولاً در زير بغل و نواحى مختلف تنه ايجاد مى‌شود.


شما بايد براى درمان با پزشک مشورت کنيد. کرم‌هاى استروئيد اين بثورات را بدتر مى‌کنند.

بثورات چين‌خوردگى‌هاى چربى پوست (Interigo)

بثوراتى که بين چين‌خوردگى‌هاى چربى پوست و زير پستان‌ها (عفونت چين‌خوردگى‌هاى پوست) بروز مى‌کنند، اغلب به‌علت مخمر کانديدا آلبينکس ايجاد مى‌شوند. درمان با نيستاتين، ايميدازول‌ها، يا سيکلوپيروکس موضعى (همه از داروهاى تجويزى هستند) معمولاً مؤثر است. اين داروها را سه يا چهار بار در روز مصرف کنيد. اين نواحى را بعد از استحمام به آرامى خشک کنيد. بعد از به‌کار بردن دارو، براى خشک نگه داشتن چين‌هاى پوستى داخلى پودر تالک روى آنها بپاشيد.