ميليا (Milia)

ميليا کيست‌هاى سفيد يا زردرنگ به اندازهٔ ته سوزن ته گرد هستند که روى صورت، به‌ويژه پلک‌ها و پيشانى ظاهر مى‌شوند. تصور مى‌شود که اين عارضه در اثر انسداد منافذ پوستى پديد مى‌آيد. اين کيست‌هاى کوچک کاملاً خوش‌خيم هستند و معمولاً مى‌توان آنها را با وسيلهٔ خارج‌کنندهٔ کومدو (به مبحث آکنه مراجعه کنيد)، برداشت.