عبارت التهاب پوست کاملاً غيراختصاصى است و براى توصيف التهاب سطحى پوست که با خارش، قرمزي، و اغلب تاول‌هاى کوچک در اوايل بيماري، مشخص مى‌شود و به دنبال آن تورم، تراوش از ضايعه، رويه بستن، و پوسته پوسته شدن به‌ويژه در صورت خاراندن، ايجاد مى‌شود. اِگزما عبارتى است که معمولاً در صورت اغلب بودن تاول‌هاى کوچک به‌کار مى‌رود.


التهاب پوست علل بسيار متعددى دارد. ساده‌ترين طبقه‌بندى علل آن را به داخلى و خارجى تقسيم مى‌کند.

جدول طبقه‌بندى التهاب پوست

علل داخلى علل خارجى
حساسيت ارثى (آتوپى) تماسى
     سبورئيک (Seborrheic)٭     محرک مستقيم
    حلقوى (سکّه‌اى)     حساسيت به نور
    پوسته‌دار
ناشى از توقف جريان خون واکنش حساسيتى
    خارش مقعد     عوامل فيزيکى
    خارش فرج     واکنش حساسيتى به نور
    بثورات داروئي


٭ عارضه‌اى که در اثر ترشح بيش از حد غدد چربى پوست ايجاد مى‌شود - م.