موارد گوناگون زوال عقل کم و بيش مشابه هستند. اين موارد با کاهش عمومى عملکرد ذهنى مخصوصاً در زمينهٔ حافظه و تعقل همراه هستند. زوال عقل ممکن است ثابت يا پيشرونده باشد. در زوال عقل ميزان اختلال ثابت مى‌ماند و اغلب بعد از جراحى مغز يا ضربه به سر که در آن مقدار معينى از بافت مغز تخريب مى‌شود، بروز مى‌کند.


زوال عقل پيشرونده به‌تدريج شروع مى‌شود و ميزان اختلال ذهنى به‌طور فزاينده‌اى آشکارتر مى‌گردد. زوال عقل ناشى از مصرف نادرست دارو و الکل، سوءتغذيه، غدهٔ مغزي، بيمارى هانتينگتون، بيمارى کروتزفلد جاکوب (creutzfeldt jacob)، تصلب متعدد، سکته‌هاى مغزى متعدد و جزئي، و بيمارى آلزايمر مثال‌هاى نوع پيشرونده بيمارى هستند زوال عقل پيشرونده بسيار شايع‌تر از نوع ثابت است.