برنامه پيشنهادى جهت واکسيناسيون نوباوگان و کودکان

سن ديفتري، کزاز، سياه‌سرفه فلج‌‌اطفال سرخک سرخجه اوريون ديفترى
و کزاز
هموفيلوس آنفلوانزا هپاتيت B
۲ ماهگى x x ــ ــ ــ ــ x x
۴ ماهگى x x ــ ــ ــ ــ x x
۶ ماهگى x ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
۱۵ ماهگى x x x x x ــ x x
۱۸ ماهگى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
۴ تا ۶ سالگى x x ــ ــ ــ ــ ــ ــ
۱۱ تا ۱۲ سالگى ــ ــ x ــ ــ ــ ــ ــ
۴ تا ۱۶ سالگى ــ ــ ــ x ــ x ــ ــ


- واکسن ديفتري، کزاز و سياه‌سرفه را سه‌گانه و ديفترى و کزاز را دوگانه گويند. واکسن فلج‌‌اطفال از ويروس زنده تهيه شده است و از راه خوراکى مصرف مى‌شود.


- بعد از آن هر ۱۰ سال


- نوعى باکترى است که باعث بيمارى‌هاى مختلف از جمله عفونت دستگاه تنفسى مى‌شود.م