برنامه واکسيناسيون (ايمن‌سازي) در قرن حاضر باعث نجات جان ميليون‌ها نفر از طريق از بين بردن همه‌گيرى‌هاى آبله، آنفلوانزا، ديفتري، فلج اطفال، سياه‌سرفه شده است که به‌طور دوره‌اى بين مردم شيوع مى‌يافتند و هزاران نفر را در يک زمان از پا درمى‌آوردند. موفقيت اين برنامه‌ها به‌حدى بوده است که برخى از مردم تصور مى‌کنند واکسن در بسيارى از موارد ديگر ضرورتى ندارد و يا عوارض واکنش به واکسن زيان‌آورتر از خود بيمارى است. اين طرز تفکر خطرناک است!


برنامه‌هاى واکسيناسيون را تا از بين رفتن کامل بيمارى نمى‌توان خاتمه داد. از ميان کليهٔ بيمارى‌هاى عفونى انسان، اين موفقيت تنها در مورد آبله به‌دست آمده است.


غيرمعقول بودن واکسيناسيون اجبارى را مى‌توان از نمونهٔ انگلستان و ژاپن که چند سال قبل واکسيناسيون معمول سياه‌سرفه را رها کردند، متوجه شد. بعد از دو سال ۱۰۰ هزار مورد بيمارى در انگلستان گزارش شد که ۲۸ مورد آن به مرگ منجر شد. در ژاپن ۱۳ هزار مورد ابتلاء و ۴۰ مورد مرگ گزارش شد. حتى در آمريکا ۱۰۰۰ مورد سياه‌سرفه در ۱۰ درصد از کودکانى که از برنامه‌هاى واکسيناسيون دبستان بهره‌مند نشده بودند، گزارش شد. اين در حالى است که شيوع واکنش شديد نسبت به واکسن سياه‌سرفه تقريباً هيچ است.