اگر شما يا همسرتان کار مى‌کنيد جاى خوش‌وقتى است و مشمول بيمهٔ درمان خانوادهٔ کارکنان که بيمهٔ درمان گروهى نيز خوانده مى‌شود، قرار مى‌گيريد. براى اين نوع بيمه بايد ارزش قائل شويد زيرا ارزان‌ترين نوع بيمهٔ درمانى قابل دسترس است.


اما اگر کار شخصى داريد يا کارفرماى شما تشکيلات کوچکى دارد که مشمول بيمه درمانى نمى‌شود و يا اگر امکاناتى که بيمهٔ گروهى فراهم مى‌کند براى تأمين نيروهاى بهداشتى شما کافى نيست، چه راه‌حلى وجود دارد؟ اينها شرايطى هستند که ضرورت بيمهٔ درمانى فردى را براى پوشش و حمايت افراد و خانواده‌هاى غيروابسته به گروه‌هاى صنفي، مطرح مى‌سازد.