درجه پيشرفت اکثر سرطان‌ها به‌وسيله سيستم مرحله‌بندى قراردادى که معمولاً از І تا IV است، در زمان تشخيص سنجيده مى‌شود. اين مرحله‌بندى به اندازهٔ غده، گسترش يافتن به غدد لنفاوى مجاور، و دست‌اندازى به اعضاء دوردست مثل کبد و استخوان، بستگى دارد. نظام مرحله‌بندى در مورد هر سرطان فرق مى‌کند، ولى به‌طور کلى مرحله I نشانگر يک غده کوچک است که به غدد لنفاوى ناحيه‌اى گسترش نيافته است. در اين مرحله بيشترين احتمال بهبودى وجود دارد. غده‌ها در مرحله IV معمولاً به اعضاء ديگر دست‌اندازى کرده‌اند و درمان‌هاى قابل دسترس محدود است. احتمال بهبودى در اين مرحله به شدت کاهش مى‌يابد. بنابراين آزمايش‌هاى بيمارى‌يابى براى کشف اين سرطان‌ها ضرورى است.

توصيه‌هاى لازم جهت بيمارى‌يابى در عموم مردم از نظر سرطان

نوع سرطان بررسى مورد نياز سن تعداد دفعات
پستان معاينه توسط خود بيمار بالاى ۲۰ سال ماهانه
معاينه توسط پزشک ۲۰ تا ۴۰ سال هر سه سال
بالاى ۴۰ سال سالانه
ماموگرافى (نوعى پرتونگارى از پستان که بيشتر جهت بررسى ماهيت توده‌هاى آن به‌کار مى‌رود ـ م.) ۲۰ تا ۴۰ سال به‌عنوان مبنا
۴۱ تا ۵۱ سال هريک تا دو سال
بالاى ۵۰ سال سالانه
دهانهٔ رحم پاپ اسمير (نمونه‌بردارى از سلول‌هاى مخاط دهانهٔ رحم ـ م.) ۲۰ تا ۶۵ سال و يا زير ۲۰ سال در صورتى‌که بيمار فعاليت جنسى دارد هر سه سال   و بعد از دو آزمايش منفى يک سال ديرتر
رودهٔ بزرگ و آزمايش وجود خون مخفى در مدفوع بالاى ۵۰ سال سالانه
راست روده استفاده از سيگموئيد ـ وسکوپ قابل انعطاف (وسيله‌اى که به کمک آن راست‌روده و قسمت انتهائى روده بزرگ ديده مى‌شود ـ م.) بالاى ۵۰ سال هر سه سال


مأخذ: بيمارى‌يابى از نظر سرطان، براى کشف سرطان چه بايد کرد. شوراى دانش و بهداشت آمريکا.


بررسى‌هاى پيشنهادى جهت بيمارى‌يابى سرطان در سال ۱۹۹۴ به‌طور خلاصه در جدول فوق ارائه شده است. اطلاعات بيشتر در مورد ماهيت هر کدام از اقدامات ذکر شده در جدول در اين بخش و در محل مناسب ذکر شده است. در مورد هر عضو به فهرست راهنماى موضوعى مراجعه کنيد.