اقدام لازم ماه‌ها
۲ ۴ ۶ ۱۵ ۱۸
معاينهٔ بالينى کامل x x x x x
اندازه‌گيرى هموگلوبين و هماتوکريف خون ــ ــ x ــ ــ
شنوائى‌سنجى ــ ــ ــ ــ x
واکسن ديفتري، کزاز، سياه‌سرفه (سه‌گانه) x x x x ــ
واکسن خوراکى فلج اطفال x x ــ x ــ
واکسن آنفلوانزا ــ x x x ــ
واکسن سرخک، اوريون، سرخجه ــ ــ ــ x ــ
واکسن هپاتيت (التهاب کبد) نوع B x x x ــ ــ


همان‌طور که ملاحظه مى‌کنيد مراجعه به پزشک در دورهٔ کودکى براساس برنامهٔ واکسيناسيون عليه بيمارى‌هاى عفونى، تنظيم مى‌شود. در اين موقعيت‌ها پزشک دور سر کودک را براى ارزيابى تکامل مغز اندازه‌گيرى مى‌کند و به ارزيابى معيارهاى مورد انتظار در تکامل عاطفى کودک مى‌پردازد.


علاوه بر اقدامات ذکرشده پزشک ممکن است موارد زير را توصيه کند.


ـ اضافه کردن ماده فلورايد، در صورتى‌که کودک شما در محلى زندگى مى‌کند که فلورايد آب آن ناکافى است.


ـ آزمايش خون از نظر ميزان سرب، در صورتى‌که شغل والدين با سرب ارتباط دارد.


برنامه واکسيناسيون ارائه‌شده در اين بخش تا حدودى با برنامه موجود در کشور ما تفاوت دارد. به‌عنوان مثال واکسن سل در اين برنامه وجود ندارد و يا واکسن آنفلوانزا به‌طور معمول در برنامهٔ واکسيناسيون ما وجود ندارد ـ م.