يکى از تحولات بزرگى که در ديدگاه پزشکان نسبت به پيشگيرى از بيمارى ايجادشده، درک اين نکته است که توصيه به تغيير عادات مضر بسيار مؤثرتر از هر آزمايش بيمارى‌يابى براى ارتقاء بهداشت و جلوگيرى از بيمارى است. اکثر پزشکان مى‌دانند که بايد توجه بيماران خود را به نکات زير جلب کنند:


- سيگار نکشيد. الکل و مواد مخدر مصرف نکنيد.


- چربى رژيم غذائى را کاهش دهيد. بيشتر ورزش کنيد.


- موارد آسيب بدنى را گزارش کنيد.


رعايت اين موارد در ارتقاء سلامت عمومى بسيار مؤثرتر از اقدامات بيمارى‌يابى براى بيمارى‌هاى ناشى از عادات بد است.