بيمارى قندى هنگامى ايجاد مى‌شود که لوزالمعده قادر به توليد مقدار کافى انسولين براى حفظ ميزان گلوکز (قند) خون در حد طبيعى نباشد. دو نوع بيمارى قند وجود دارد: نوع I (بيمارى قند دورهٔ نوجوانى يا وابسته با انسولين نيز خوانده مى‌شود) و نوع II (بيمارى قند دورهٔ بزرگسالى يا غيروابسته به انسولين نيز خوانده مى‌شود).