لوزالمعده داراى دو عملکرد ويژه است. اولين عملکرد آن توليد آنزيم٭ براى کمک به هضم غذا است. دومين عملکرد، توليد هورمون‌هاى انسولين و گلوکاگون است که تنظيم ميزان گلوکز خون را به‌عهده دارند. گلوکز منبع اصلى انرژى براى تمام سلول‌هاى بدن است.


٭ آنزيم‌ها مواد پروتئينى‌اى هستند که در داخل سلول ساخته مى‌شوند و باعث تسريع واکنش شيميائى خاصى مى‌گردند - م.