ريه‌ها از مجارى به هم پيوستهٔ هوائى تشکيل شده‌اند و از ناى شروع مى‌شوند. ناى به نايژه‌هاى اصلى چپ و راست و سپس به‌ مجارى هوائى کوچکتر موسوم به نايژه‌هاى کوچک تقسيم مى‌شود. هر نايژهٔ کوچک به گروهى از کيسه‌هاى کوچک هوائى ختم ميشود که آلوئول خوانده مى‌شوند. اين کيسه‌هاى هوائى توسط شبکه‌اى از مويرگ‌ها که از شريان‌هاى ريوى منشاء مى‌گيرند محصور شده‌اند. در اينجا خون وريدى بدن دى‌اکسيدکربن خود را آزاد مى‌کند و اکسيژن تازه را از ريه‌ها مى‌گيرد.


اکثر اختلالات ريوى از آسيب ناشى از استنشاق هواى آلوده ايجاد مى‌شود. اين آلودگى ممکن است در اثر باکترى‌ها و ويروس‌ها (ذات‌الرّيه، التهاب نايژه) يا محرک‌هاى شيميائى (آسم، آمفيزيم، سرطان ريه، غيره) به‌وجود آيد.