حمل برانکارد

هنگامى که مصدوم را روى برانکارد قرار داديد هر کدام از حمل‌کنندگان بايد يک گوشهٔ برانکارد را بگيرد. حداقل دو حمل‌کنندهٔ آموزش ديده براى انتقال برانکارد لازم است و شخصى که مسئوليت مصدوم را به عهده دارد بايد هميشه در کنار سر مصدوم قرار گيرد. اگر افرادى در آن اطراف حضور داشتند مى‌توانيد از آنها براى پخش کردن سنگينى مصدوم و برانکارد روى چند نفر و حمل آن استفاده کنيد. در هر صورت بايد حداقل يک حمل‌کنندهٔ آموزش ديده در هر سر برانکارد وجود داشته باشد.


به‌جز مواردى که مصدوم دچار شوک شده است در ساير موارد هميشه بايد سر بالاتر از پا نگه داشته شود. به‌عنوان يک قاعدهٔ عمومى هميشه بايد مصدوم به سمت پا حمل شود. به‌جز مواردى که در زير ذکر مى‌شود:


- هنگامى که از پله يا سربالائى بالا مى‌رويد، به‌شرط آنکه پاى مصدوم آسيب نديده باشد.


- هنگامى که از پله يا سرازيرى پائين مى‌رويد در صورتى‌که پاى مصدوم آسيب ديده باشد يا مصدوم دچار سرمازدگى شده باشد.


- هنگامى که مصدوم را به پهلو حمل مى‌کنيد.


- هنگامى که مى‌خواهيد مصدوم را داخل آمبولانس بگذاريد.


هنگام پائين بردن مصدوم از پله‌ها؛ در صورتى‌که پاى مصدوم آسيب‌ديده باشد بايد او را از طرف سر حمل کنيد.
هنگام پائين بردن مصدوم از پله‌ها؛ در صورتى‌که پاى مصدوم آسيب‌ديده باشد بايد او را از طرف سر حمل کنيد.

حمل برانکارد با استفاده از چهار نفر

۱. پشت را صاف بگيريد و زانو بزنيد، کف دست‌ها رو به داخل برانکارد باشد. با دستى که به‌طرف برانکارد است دستهٔ برانکارد را بگيريد. با فرمان ”بلند کنيد“ با هم برخيزيد و برانکارد را نگه داريد بايد دست‌ها کاملاً کشيده و هم‌سطح هم باشند.۲. با فرمان ”به پيش“ همه با هم حرکت کنيد، يکنواخت قدم برداريد تا برانکارد در حين حمل بالا و پائين نشود.۳. زمانى که به آمبولانس رسيديد با هم، با ملايمت و يکنواخت برانکارد را پائين بياوريد و روى زمين بگذاريد به‌طورى که سر مصدوم کاملاً نزديک آمبولانس باشد.

عبور از زمين ناهموار

به‌هنگام عبور از زمين ناهموار برانکارد بايد به‌وسيله چهار نفر حمل شود. قبل از شروع، با استفاده از کمربند، تسمه يا باند پهن مصدوم را روى برانکارد کاملاً ميخکوب کنيد. تا آنجا که امکان دارد برانکارد را صاف بگيريد؛ اين عمل بايد به‌وسييلهٔ تنظيم ارتفاع برانکارد به‌وسيله هر نفر انجام شود.


اگر راه عبور، يک زمين خيلى ناهموار ولى مسافت تا مقصد کوتاه است. چهار حمل‌کننده بايد کنار برانکارد روبه‌روى يکديگر بايستند. دستهٔ برانکارد را با يک دست بگيريد و دست ديگر را حدود ۷۵ سانتى‌متر آن‌طرف‌تر قرار دهيد. به پهلو قدم برداريد و مراقب باشيد که قدم‌هاى شما يکديگر را قطع نکند.


عبور از ديوار

تا آنجا که امکان دارد هميشه سعى کنيد که از ديوار عبور نکنيد حتى اگر لازم باشد که راه خود را دور کنيد. اما اگر تحت شرايطى ناگزير از اين کار شديد به روشى که در زير توضيح داده مى‌شود عمل کنيد:


۱. برانکارد را مقابل ديوار زمين بگذاريد و آن را سر و ته کنيد به‌طورى که پاهاى مصدوم رو به جلو قرار گيرد. برانکارد را بلند کنيد و روى ديوار بگذاريد به‌طورى پايه‌هاى جلوئى برانکارد آن‌طرف ديوار واقع شود.۲. در حالى‌که دو نفر عقبى برانکارد را محکم نگه داشته‌اند دو حمل‌کننده جلوئى از روى ديوار رد مى‌شوند.


۳. هر چهار حمل‌کننده بايد به اتفاق برانکارد را دوباره بلند کنند و به سمت جلو حرکت دهند تا پايه‌هاى عقبى برانکارد کاملاً نزديک ديوار قرار گيرد. در حالى‌که دو حمل‌کنندهٔ جلوئى برانکارد را محکم نگه داشته‌اند دو حمل‌کننده عقبى بايد از روى ديوار عبور کنند.۴. و سرانجام بايد برانکارد را زمين بگذاريد مجدداً آن را سروته نموده و به‌ترتيبى که قبلاً توضيح داده شد آن را حمل کنيد.

عبور دادن برانکارد از تپه

۱. همهٔ حمل‌کننده‌ها بايد در کنار برانکارد به‌ترتيبى که در مورد عبور از جاده ناهموار توضيح داده شده بايستند. برانکارد را بلند کنيد به‌طورى که هم‌سطح با نوک بلندى قرار گيرد. سپس برانکارد را روى بلندى قرار دهيد.۲. يک حمل‌کننده بايد بالاى بلندى برود و برانکارد را نگه دارد و ديگران آن را بايد به آرامى به جلو هل بدهند.۳. زمانى‌که برانکارد کاملاً به جلو رانده شد حمل‌کنندهٔ دوم بايد بالاى بلندى برود و هر چهار نفر بايد آنقدر برانکارد را حرکت دهند تا پايه‌هاى پشتى روى بلندى قرار گيرد. در اين مرحله دو حمل‌کنندهٔ عقبى بايد بالاى بلندى بروند و به‌دنبال آن هر چهار حمل‌کننده به‌طور عادى برانکارد را بلند کرده حمل کنند.


گذاردن تخت چرخدار داخل آمبولانس

بعضى از آمبولانس‌ها داراى کف صاف همراه با شيارهائى هستند که مى‌توانند پايه‌هاى يک برانکارد استاندارد را در خود جاى دهند. براى گذاردن برانکارد يا تخت چرخدار در داخل اين‌گونه آمبولانس‌ها به وجود چهار نفر احتياج است: يکى بايد داخل آمبولانس بايستد و آماده باشد تا برانکارد را به سرجاى خود هدايت کند، از سه نفر ديگر، دو نفر در طرفين برانکارد و نفر سوم انتهاى برانکارد قرار مى‌گيرد و هر سه نفر برانکارد را بلند مى‌کنند و به داخل آمبولانس مى‌رانند. اگر آمبولانس داراى دو جاى برانکارد است اول سمت چپ را پر کنيد.


۱. اگر مى‌خواهيد يک تخت چرخدار را داخل آمبولانس بگذاريد بايد دو حمل‌کننده يکى در سر تخت و ديگرى در انتهاى تخت قرار گيرد.۲. با هم تخت چرخدار را به ارتفاع لازم بلند کنيد و اول از سمت سر، مصدوم را داخل آمبولانس کنيد.


تخليه آمبولانس

دو حمل‌کننده بايد دسته‌هاى عقبى تخت چرخدار را بگيرند و با ملايمت آن را بکشند. هنگامى که کاملاً کشيده شد دو حمل‌کنندهٔ ديگر بايد دسته‌هاى جلوئى آن را گرفته و آن را محکم نگه دارند، تخت را پائين بى‌آوريد به‌طورى که دست‌ها کاملاً کشيده باشند و سپس از پهلو قدم برداريد تا تخت کاملاً از آمبولانس دور شود و سپس آن را روى زمين بگذاريد.