گذاردن مصدوم روى برانکارد

به‌طور ايد‌ەآل براى گذاردن مصدوم روى برانکارد پنج نفر لازم است. چهار نفر براى بلند کردن مصدوم و يک نفر براى آوردن برانکارد. اما مواقعى که نفرات به اندازهٔ کافى موجود نيست يا جا تنگ است، مى‌توان از روش‌هائى که در آن دو يا سه نفر هم کافى است، استفاده کرد.


انتخاب روش کار با شخصى است که مسئوليت مصدوم را به‌عهده دارد و او بايد براى ساير حمل‌کننده‌ها روشن سازد که چه کسى بايد چه کارى را انجام دهد و کليهٔ رهنمودهاى لازم را به آنها بدهد.


در مواردى که مى‌خواهيد مصدوم را از برانکارد برداريد و روى تخت بگذاريد، عکس دستوراتى را که در زير مى‌آيد انجام دهيد.


- گذاردن مصدوم روى برانکارد برزنت - ديرک:

۱. برزنت را به‌شکل آکوردئونى از بالا و پائين تا کنيد؛ سه تاى کامل در بالا و چهار تاى کامل در پائين بزنيد. با استفاده از فرورفتگى کمر برزنت را به زير مصدوئم بلغزانيد.۲. هر نفر بايد يک پاى خود را روى تاى بالائى برزنت که از پهلوهاى مصدوم فراتر آمده است، قرار دهد. لباس‌هاى مصدوم را از کمر بگيريد و بکشيد تا خوب صاف شود و سپس با ملايمت تاى پائينى برزنت را باز کنيد و از زير باسن، ران‌ها و ساق‌هاى مصدوم بگذرانيد و سپس تاى بالائى را باز کنيد تا تمام بدن مصدوم روى برزنت قرار گيرد، و برزنت خوب کشيده شود.۳. از بالاى سر مصدوم شروع کنيد و ديرک‌ها را از آستين برزنت عبور دهيد و آن را با ميله‌هاى حائل محکم کنيد و برانکارد را به ترتيبى که گفته خواهد شد حمل کنيد.- گذاردن پتو زير مصدوم:


۱. پتو را امتحان کنيد. پتو را روى زمين پهن کنيد، يک نفر بايد روى آن بخوابد و دو نفر ديگر پتو را بلند کنند.۲. پتو را از طول تا نصف عرض آن لوله کنيد؛ و قسمت لوله شده را در کنار آن طرف از مصدوم که آسيب‌ديده بگذاريد (اگر هر دو طرف آسيب‌ديده، کنار آن قسمت که آسيب بيشترى ديده بگذاريد).۳. هر چهار حمل‌کننده بايد با هم کار کنند و مصدوم را به پهلو بلغطانند. قسمت لوله شده پتو را در زير پشت مصدوم بگذاريد.۴. با ملايمت هر چه تمامتر مصدوم را از روى قسمت لوله شدهٔ پتو بگذرانيد و او را کمى دورتر روى پتو به پشت بخوابانيد.- توجه:

از اين روش مى‌توانيد براى قرار دادن مصدوم روى برانکارد ديرک - برزنت استفاده کنيد.


- بلند کردن مصدوم با استفاده از پتو:

۱. طولى بايستيد که دو نفر از حمل‌کننده‌ها در کنار بالاتنهٔ مصدوم و دو نفر ديگر در کنار ساق پاى مصدوم روبه‌روى هم قرار بگيرند. دو لبهٔ پتو را تنگ لوله کنيد.


اگر دو چوب بلند و محکم در اختيار داريد، مى‌توانيد اول چوب‌ها را بگذاريد و بعد لبه‌هاى پتو را دور آن لوله کنيد. اين کار بلند کردن مصدوم را آسانتر مى‌کند و مانع از فرو نشستن پتو مى‌شود.


۲. زانو بزنيد و پشت خود را کاملاً صاف بگيريد، در حالى که کف دست شما رو به پائين است انگشتان خود را روى قسمت داخلى ناحيهٔ لوله شدهٔ پتو بگذاريد و آن را محکم بگيريد. دو حمل‌کننده‌اى که نزديک سر مصدوم نشسته‌اند بايد يک دست آنها هم‌سطح با سر مصدوم و دست ديگر هم‌سطح با کمر مصدوم باشد. دو حمل‌کنندهٔ ديگر بايد يک دست آنها هم‌سطح با باسن و دست ديگر آنها هم‌سطح قوزک پاى مصدوم باشد.۳. با هم، با دقت و يکنواخت مصدوم را به اندازهٔ کافى بلند کنيد تا نفر پنجم بتواند برانکارد را زير پتو قرار دهد.


۴. باهم، با دقت و يکنواخت مصدوم را پائين بى‌آوريد و روى برانکارد بگذاريد.


اگر نفر پنجمى در کار نباشد، قبل از بلند کردن پتو برانکارد را بالاى سر مصدوم تا آنجا که ممکن است نزديک سر مصدوم قرار دهيد. با دقت مصدوم را بلند کنيد و با برداشتن چند گام کوتاه از پهلو، خود را بالاى برانکارد برسانيد به‌طورى که مصدوم کاملاً روى برانکارد واقع شود و سپس مصدوم را به آرامى روى آن بگذاريد.


- بلند کردن مصدوم با استفاده از دست:

اگر پتوئى در اختيار نداشتيد و مجبور شديد که مصدوم را بلند کنيد يکى از روش‌هاى زير را به‌کار ببريد.


- با استفاده از چهار حمل‌کننده:

۱. سه حمل‌کننده بايد سمت چپ مصدوم کنار او زانو بزنند: يکى روبه‌روى قوزک پا، يکى روبه‌روى کمر، و نفر سوم روبه‌روى شانه مصدوم. شخصى که مسئوليت مصدوم را به‌عهده دارد بايستى در سمت راست مصدوم و روبه‌روى نفر وسط زانو بزند.۲. همه حمل‌کننده‌ها بايد زانوى چپ خود را زمين بگذارند، خم شده و ساعدهاى خود را در حالى‌که بايد کاملاً متوجه محل جراحت باشند زير بدن مصدوم قرار دهند. نفرى که مسئول مصدوم است بايد با دست چپ خود مچ دست چپ نفر اول را که بالاى سر مصدوم قرار دارد ، بچسبد و با دست راست خود مچ دست راست نفر دوم را که روبه‌روى او مى‌باشد محکم بگيرد. نفر اول بايد سر و شانه‌هاى مصدوم را نگه دارد و مراقبت باشد که راه تنفس مصدوم باز بماند و نفر آخر بايد پاهاى مصدوم را نگه دارد.۳. زمانى‌که شخص مسئول فرمان ”بلند کنيد“ را صادر کرد با ملايمت، و به آرامى و يکنواخت مصدوم را بلند کنيد به‌طورى که مصدوم روى زانوهاى سه نفر حمل‌کننده آرام گيرد.۴. اگر نفر چهارمى براى آوردن برانکارد در اختيار نداشتيد شخصى که مسئوليت مصدوم را به‌عهده دارد بايد خود را رها ساخته، برانکارد را آماده کند و آن را زير مصدوم قرار دهد. بايستى برانکارد را طورى قرار داد که وقتى مصدوم پائين آورده مى‌شود و سر او روى ميلهٔ تاشوندهٔ بالائى (که زير برزنت است) قرار گيرد. پس از آن حمل‌کننده‌ها بايد دوباره در موقعيت اول قرار گرفته و دست‌ها را دوباره به‌هم متصل سازند.۵. وقتى فرمان ”پائين بياوريد“ صادر شد با هم و با ملايمت مصدوم را کمى از روى زانوهاى خود بلند کنيد و سپس به آرامى و يکنواخت مصدوم را روى بستر برانکارد بخوابانيد.


- با استفاده از سه حمل‌کننده:

۱. برانکارد را بالاى سر مصدوم به‌طورى که کاملاً نزديک سر او باشد قرار دهيد. يکى از حمل‌کننده‌ها در آن‌‌طرف مصدوم که آسيب‌ديده هم‌سطح با قوزک پاى مصدوم زانو بزند و دست‌هاى خود را زير ساق‌هاى پاى مصدوم قرار دهد. دو نفر ديگر بايستى مقابل يکديگر هم‌سطح با سينه مصدوم زانو بزنند و دست‌ها را از زير شانه و باسن مصدوم رد کرده و دست‌هاى يکديگر را بگيرند.


۲. با فرمان ”بلند کنيد“ با ملايمت و يکنواخت مصدوم را بلند کنيد و بايستيد و سپس از پهلو گام برداريد، از سمت سر مصدوم حرکت کنيد و مصدوم را بالاى برانکارد برسانيد.


۳. با فرمان ”پائين بياوريد“ با ملايمت به آرامى و يکنواخت مصدوم را پائين بياوريد و روى برانکارد بخوابانيد.


اگر مصدوم شديداً آسيب‌ديده و بايستى کاملاً بى‌حرکت نگهداشته شود هر سه حمل‌کننده بايد با هم در يک طرف مصدوم بايستند و کار کنند. هنگام بلند کردن مصدوم بدن او را به سمت خود متمايل کنيد.


- قرار دادن مصدوم در وضعيت بهبود:

۱. برانکارد را به‌ترتيبى که گفته شد آماده کنيد و يک پتوى لوله شده اضافى در يک سمت برانکارد قرار دهيد تا مصدوم را در وضعيت بهبود ثابت نگه دارد.


۲. بازوهاى مصدوم را در کنار بدن وى بگذاريد؛ سه حمل‌کننده بايد در سمت چپ بدن مصدوم قرار گيرند يک نفر هم‌سطح سر مصدوم که بايد مراقب باز بودن راه تنفس او باشد؛ يک نفر هم‌سطح کمر و يک نفر هم‌سطح قوزک پاى مصدوم و نفر چهارم بايستى مقابل سه نفر ديگر تنهٔ مصدوم را نگه دارد.۳. روشى را که در مبحث بلند کردن با استفاده از پتو توضيح داده شد دنبال کنيد.