آماده‌سازى برانکارد يا تخت چرخدار

براى آنکه مصدوم را گرم نگه‌ داريد، برانکارد را (بسته به تعداد پتوئى که در اختيار داريد، به ترتيبى که گفته خواهد شد) پتوگذارى کنيد.


- با يک پتو:

۱. پتو را به‌صورت مايل روى برانکارد بى‌اندازيد به‌طورى که دو گوشهٔ آن در دو سر برانکارد قرار بگيرد.۲. پس از آنکه مصدوم را روى برانکارد خوابانديد، گوشهٔ پائينى پتو را روى پاى مصدوم برگردانيد و با يک تاى کوچک آن را بين قوزک‌هاى پاى مصدوم تو بگذاريد تا قوزک‌ها به‌هم سائيده نشوند.


۳. گوشهٔ بالائى پتو را تا کنيد و زير سر و گردن مصدوم قرار دهيد. قسمت راست پتو را روى تنه مصدوم بى‌اندازيد و آن را تو بگذاريد سپس قسمت چپ را روى مصدوم انداخته و تو بگذاريد.- با دو پتو:

۱. پتوى اول را از عرض روى برانکارد بگذاريد. به‌طورى که لبهٔ بالائى پتو دستهٔ برانکارد را بپوشاند و پتو در يک سمت برانکارد بيشتر و در سمت ديگر کمتر باشد.۲. پتوى دوم را به‌صورت طولى سه تا بزنيد و طورى روى برانکارد بگذاريد که دوسوم آن روى برانکارد را بپوشاند و يک‌سوم بقيه پائين برانکارد رها شود، تا در مرحله بعد بتوان پاى مصدوم را با آن پوشاند.۳. پس از آنکه مصدوم را روى برانکارد خوابانديد، قسمت پائين پتوى دوم را بالا بياوريد و کاملاً پاهاى مصدوم را تا بالا بپوشانيد و در قسمت قوزک پا پتو را بين دو قوزک تو بگذاريد.


۴. قسمت کوچکتر پتوى اول را برگردانيد و با آن تنه مصدوم را بپوشانيد و تو بگذاريد.۵. و سرانجام قسمت بزرگتر پتوى اول را روى مصدوم برگردانيد و تنهٔ او را خوب بپوشانيد و از آن‌طرف زير مصدوم تو بگذاريد.