اسکلت، چارچوب استخوانى بدن است. اين اسکلت است که بدن را نگه مى‌دارد و به بدن شکل اصلى را مى‌بخشد و محافظ اندام‌هاى داخلى بدن است. براى مثال جمجمه، مغز را در برمى‌گيرد و از آن محافظت مى‌کند، قفسه سينه محافظ شش‌ها، قلب و ساير اندام‌هاى حياتى است. استخوان‌ها در حرکت نيز نقش مهمى دارند، استخوان‌ها نه تنها تکيه‌گاه ماهيچه‌ها هستند بلکه بسيارى از آنها به‌عنوان اهرمى براى کشيدگى ماهيچه‌ها عمل مى‌کنند.


استخوان‌ها داراى رگ‌هائى خونى هستند که از ميان آنها يا از کنار عبور مى‌کند. شکستگى استخوان به اين علت که ممکن است سبب آسيب‌ديدگى بافت‌هاى اطراف به‌وسيلهٔ استخوان شکسته شده بشود، امکان دارد با خونريزى فراوان همراه باشد.


- برش مقطعى يک استخوان:

هر استخوان داراى يک قسمت بيرونى سخت و يک قسمت نرم درونى (مغز استخوان) است.- چگونه ماهيچه‌ها به استخوان‌هاى متصل هستند:

ماهيچه‌ها به‌وسيله باندهائى از بافت رشته‌اى قوى به‌نام زردپى به استخوان‌ها متصل مى‌شود.