مادهٔ ۱۸

در صورتى‌که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتى و تحت پوشش دولت و نهادهاى انقلاب اسلامى و ملى شده واقع شود تعزيراتِ مربوطه به‌شرح زير خواهد بود:


۱. در صورتى‌که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت يا دستگاه ذى‌ربط منظور شده باشد:


مرتبهٔ اول- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه.


مرتبهٔ دوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه؛ برکنارى متخلف از سمت خود به‌طور دائم و انفصال از خدمات دولتى به مدت شش ماه.


مرتبهٔ سوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به‌ حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتى.


۲. در صورتى‌که در نتيجهٔ تخلفات ارتکابى درآمد من غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شرکت يا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتي، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به‌حساب خزانه و در صورتى‌که ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.


۳. در صورتى‌که در نتيجهٔ تخلفات هيچ‌گونه درآمدى عايد نشده باشد:


مرتبهٔ اول- برکنارى متخلف از سمت خود از يک تا شش ماه.


مرتبهٔ دوم- انفصال موقت از خدمات دولتى از سه ماه تا يک سال.


مرتبهٔ سوم- انفصال دائم از خدمات دولتى.


تبصره:

در صورتى‌که تخلفات در شرکت‌ها و دستگاه‌هاى موضوع مادهٔ ۱۷ توسط فرد يا افراد به‌صورت مستمر يا مکرر و به‌صورت تشکيل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات حکومتى شبکه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتى محروم خواهند شد.