مادهٔ ۲۳۷

- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود.

- قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى‌شود.

مادهٔ ۲۳۸

هرگاه يکى از دو شاهد عادل گواهى دهد که متهم اقرار به قتل عمدى نمود و ديگرى گواهى دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قيد عمد گواهى ندهد اصل قتل ثابت مى‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بيان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص مى‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم ياد کند قصاص از او ساقط است.