مادهٔ ۲۱۱

اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگرى مجوز قتل نيست، بنابراين اگر کسى را وادار به قتل ديگرى کنند يا دستورِ به قتل رساندن ديگرى را بدهند مرتکب، قصاص مى‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم مى‌گردند.


تبصرهٔ ۱:

اگر اکراه‌شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.


تبصرهٔ ۲:

اگر اکراه‌شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلکه بايد عاقلهٔ او ديه را بپردازد و اکراه‌کننده نيز به حبس ابد محکوم است.