مادهٔ ۱۲۷

مساحقه، همجنس‌بازى زنان است با اندام تناسلي.

مادهٔ ۱۲۸

راه‌هاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاى ثبوت لواط است.

مادهٔ ۱۲۹

حد مساحقه براى هريک از طرفين صد تازيانه است.

مادهٔ ۱۳۰

حد مساحقه دربارهٔ کسى ثابت مى‌شود که بالغ، عاقل، مختار و داراى قصد باشد.


تبصره:

در حد مساحقه فرقى بين فاعل و مفعول و هم‌چنين فرقى بين مسلمان و غيرمسلمان نيست.

مادهٔ ۱۳۱

هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جارى گردد در مرتبهٔ چهارم حد آن قتل است.

مادهٔ ۱۳۲

اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط مى‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست.

مادهٔ ۱۳۳

اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وى پس از اقرار توبه کند قاضى مى‌تواند از ولى امر تقاضاى عفو نمايد.

مادهٔ ۱۳۴

هرگاه دو زن که با هم خويشاوندى نسبى نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يک پوشش قرار گيرند به کمتر از صد تازيانه تعزير مى‌شوند. در صورت تکرار اين عمل و تکرار تعزير در مرتبهٔ سوم به‌هريک صد تازيانه زده مى‌شود.