مادهٔ ۱۳۵

قوادى عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براى زنا يا لواط.

مادهٔ ۱۳۶

قوادى با دوبار اقرار ثابت مى‌شود به‌شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و داراى قصد باشد.

مادهٔ ۱۳۷

قوادى با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود.

مادهٔ ۱۳۸

حد قوادى براى مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يک سال است و براى زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است.