تعريف و موجبات حد لواط

مادهٔ ۱۰۸

لواط وطى انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ.

مادهٔ ۱۰۹

فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.

مادهٔ ۱۱۰

حد لواط در صورت دخول قتل است و کيفيتِ نوع آن در اختيار حاکم شرع است.

مادهٔ ۱۱۱

لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

مادهٔ ۱۱۲

هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغى لواط کند فاعل کشته مى‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۳

هرگاه نابالغى نابالغ ديگر را وطى کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مى‌شوند مگر آنکه يکى از آنها اکراه شده باشد.

راه‌هاى ثبوت لواط در دادگاه

مادهٔ ۱۱۴

حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۵

اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرارکننده تعزير مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۶

اقرار در صورتى نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و داراى قصد باشد.

مادهٔ ۱۱۷

حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۸

با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمى‌شود و شهود به حد قذف محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۱۱۹

شهادت زنان به تنهائى يا به ضميمهٔ مرد، لواط را ثابت نمى‌کند.

مادهٔ ۱۲۰

حاکم شرع مى‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

مادهٔ ۱۲۱

حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براى هريک صد تازيانه است.


تبصره:

در صورتى‌که فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.

مادهٔ ۱۲۲

اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جارى شود در مرتبهٔ چهارم حد آن قتل است.

مادهٔ ۱۲۳

هرگاه دو مرد که با هم خويشاوندى نسبى نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش به‌طور برهنه قرار گيرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزير مى‌شوند.

مادهٔ ۱۲۴

هرگاه کسى ديگرى را از روى شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزير مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۵

کسى که مرتکب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مى‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمى‌شود.

مادهٔ ۱۲۶

اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضى مى‌تواند از ولى امر تقاضاى عفو نمايد.