مادهٔ ۵۱۳

هرکس به مقدمات اسلام و يا هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب‌النبى باشد اعدام مى‌شود و در غير اين‌صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۱۴

هرکس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهورى اسلامى رضوان‌الله عليه و مقام معظم رهبرى به نحوى از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۱۵

هرکس به جان رهبر و هر يک از رؤساى قواى سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.