مادهٔ ۶۶۸

هرکس با جبر و قهر يا با اکراه و تهديد ديگرى را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته‌اى که متعلق به او يا سپرده به او مى‌باشد را از وى بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۶۹

هرگاه کسى ديگرى را به‌هر نحو تهديد به قتل‌ يا ضررهاى نفسى يا شرفى يا مالى و يا به افشاء سرى نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاى وجه يا مال يا تقاضاى انجام امر يا ترک فعلى را نموده يا ننموده باشد به‌ مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.