مادهٔ ۶۹۰

هرکس به‌وسيلهٔ صحنه‌سازى از قبيل پى‌کني، ديوارکشي، تغيير حدفاصل، امحاى مرز، کرت‌بندي، نهرکشي، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيهٔ آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از کشت‌شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملى شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعى و پارک‌هاى ملي، تأسيسات کشاورزى و دامدارى و دامپرورى و کشت و صنعت و اراضى موات و باير و ساير اراضى و املاک متعلق به دولت يا شرکت‌هاى وابسته به دولت يا شهردارى‌ها يا اوقاف و هم‌چنين اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براى مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقى يا حقوقى به‌منظور تصرف يا ذى‌حق معرفى کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازهٔ سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذى‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتى نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعى گردد يا اقدام به‌هر گونه تجاوز و تصرف عدوانى يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مى‌شود.


دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعادهٔ وضع به‌حال سابق نمايد.


تبصرهٔ ۱:

رسيدگى به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به‌عمل مى‌آيد و مقام قضائى با تنظيم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعى خواهد داد.


تبصرهٔ ۲:

در صورتى‌که تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوى بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعى مى‌تواند تقاضاى خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.

مادهٔ ۶۹۱

هرکس به قهر و غلبه داخل ملکى شود که در تصرف ديگرى است اعم از آنکه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداى ورود به قهر و غلبه نبوده ولى بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه حبس محکوم مى‌شود. هرگاه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکى از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۶۹۲

هرگاه کسى ملک ديگرى را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۹۳

اگر کسى به‌موجب حکم قطعى محکوم به خلع يد از مال غير منقولى يا محکوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراء حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۹۴

هرکس در منزل يا مسکن ديگرى به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتى‌که مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکى از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا شش سال محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۶۹۵

چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۶۹۶

در کليه مواردى‌که محکوم‌عليه علاوه بر محکوميت کيفرى به رد عين يا مثل مال يا اداء قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشى از جرم محکوم شده باشد و از اجراء حکم امتناع نمايد در صورت تقاضاى محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم عليه به‌جز مستثنيات دين حکم را اجراء يا تا استيفاء حقوق محکوم‌له، محکوم‌عليه را بازداشت خواهد نمود.


تبصره:

چنانچه محکوم‌عليه مدعى اعسار شود تا صدور حکم اعسار و يا پرداخت به‌صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.