مادهٔ ۶۵۱

هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولى مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مى‌گردد:


۱. سرقت در شب واقع شده باشد.


۲. سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.


۳. يک يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفى بوده باشند.


يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا برخلاف حقيقت خود را مأمور دولتى قلمداد کرده يا در جائى که محل سکنى يا مهيا براى سکنى يا توابع آن ست سرقت کرده باشند.


۵. در ضمن سرقت کسى را آزار يا تهديد کرده باشند.

مادهٔ ۶۵۲

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مى‌شود و اگر جرحى نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۶۵۳

هرکس در راه‌ها و شوارع به‌نحوى از انحاء مرتکب راهزنى شود در صورتى‌که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۶۵۴

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يک نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفى باشد در صورتى‌که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزاء مرتکب يا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه مى‌باشد.

مادهٔ ۶۵۵

مجازات شروع به سرقت‌هاى مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه مى‌باشد.

مادهٔ ۶۵۶

در صورتى‌که سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يکى از شرايط زير باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مى‌شود:


۱. سرقت در جائى‌که محل سکنى يا مهيا براى سکنى يا در توابع آن يا در محل‌هاى عمومى از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.


۲. سرقت در جائى واقع شده باشد که به‌واسطهٔ درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.


۳. در صورتى‌که سرقت در شب واقع شده باشد.


۴. سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.


۵. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگرى را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگرى که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا کارگر بوده و يا در محلى که معمولاً محل کار وى بوده از قبيل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.


۶. هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلى کسانى که به اقتضاء شغل اموالى در دسترس آنان است تمام يا قسمتى از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

مادهٔ ۶۵۷

هرکس مرتکب ربودن مال ديگرى از طريق کف‌زنى - جيب‌برى و امثال آن شود به حبس از يک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۵۸

هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگى يا آتش‌سوزى يا در محل تصادف رانندگى صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از يک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۵۹

هرکس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفادهٔ عمومى که به هزينهٔ دولت يا با سرمايهٔ دولت يا سرمايهٔ مشترک دولت و بخش غير دولتى يا به‌وسيلهٔ نهادها و سازمان‌هاى عمومى غير دولتى يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌بردارى آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يک تا پنج سال محکوم مى‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌هاى مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۶۰

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفادهٔ غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۶۱

در ساير موارد که سرقت مقرون به شرايط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و يک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

مادهٔ ۶۶۲

هرکس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌آور به اينکه مال در نتيجهٔ ارتکاب سرقت به‌دست آمده است آن را به‌نحوى از انحاء تحصيل يا مخفى يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


در صورتى‌که متهم معادلهٔ اموال مسروقه را حرفهٔ خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۶۶۳

هرکس عالماً در اشياء و اموالى که توسط مقامات ذى‌صلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفى نمايد که منافى با توقيف باشد ولو مداخله‌کننده يا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۶۴

هرکس عالماً عامداً براى ارتکاب جرمى اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله‌اى براى ارتکاب جرم بسازد، يا تهيه کند به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۶۵

هرکس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتيجهٔ اين کار صدمه‌اى به مجنى‌عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۶۶

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد شد.


تبصره:

در تکرار جرم سرقت در صورتى‌که سارق سه فقره محکوميت قطعى به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمى‌تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.

مادهٔ ۶۶۷

در کليه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.