مادهٔ ۶۷۵

هرکس عمداً عمارت يا بنا يا کشتى يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به‌طور کلى هر محل مسکونى يا معد براى سکنى يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعى يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاى متعلق به ديگرى را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم مى‌شود.


تبصرهٔ ۱:

اعمال فوق در اين فصل در صورتى‌که به قصد مقابله با حکومت اسلامى باشد مجازات محارب را خواهد داشت.


تبصرهٔ ۲:

مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.

مادهٔ ۶۷۶

هرکس ساير اشياء منقول متعلق به ديگرى را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۷۷

هرکس عمداً اشياء منقول يا غير منقول متعلق به ديگرى را تخريب نمايد يا به‌هر نحو کلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۷۸

هرگاه جرائم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به‌وسيلهٔ مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

مادهٔ ۶۷۹

هرکس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگرى يا حيواناتى که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد يا مسموم يا تلف يا ناقص کند به حبس از نود و يک روز تا شش ماه يا جزاء نقدى از يک ميليون و پانصدهزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۸۰

هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونى اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشى حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاء نقدى از يک و نيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۸۱

هرکس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دولتى را بسوزاند يا به‌هر نحو ديگرى تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۸۲

هرکس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتى و غير تجارتى غير دولتى را که اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به‌هر نحو ديگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۸۳

هر نوع نهب و غارت و اتلاف مال و اجناس و امتعه يا محصولات که از طرف جماعتى بيش از سه نفر به‌نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۶۸۴

هرکس محصول ديگرى را بچراند يا تاکستان يا باغ ميوه يا نخلستان کسى را خراب کند يا محصول ديگرى را قطع و درو نمايد يا به‌واسطهٔ سرقت يا قطع آبى که متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک کند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگرى را از استفاده بى‌اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۶۸۵

هرکس اصلهٔ نخل خرما را به‌هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانونى از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاء نقدى يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مادۀ ۶۸۶

هرکس درختان موضوع مادۀ يک قانون گسترش فضاى سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيرى از شش ماه تا سه سال و يا جزاء نقدى از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۸۷

هرکس در وسايل و تأسيسات مورد استفادهٔ عمومى از قبيل شبکه‌هاى آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشى و نيروگاه‌هاى برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کابل‌هاى هوائى يا زمينى يا نوري) و دستگاه‌هاى توليد و توزيع و انتقال آنها که به هزينه يا سرمايهٔ دولت يا با سرمايهٔ مشترک دولت و بخش غير دولتى يا توسط بخش خصوصى براى استفادهٔ عمومى ايجاد شده و هم‌چنين در علائم راهنمائى و رانندگى و ساير علائمى که به‌منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکارى ديگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومى باشد به حبس سه تا ده سال محکوم خواهد شد.


تبصرهٔ ۱:

در صورتى‌که اعمال مذکور به‌منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامى باشد مجازات محارب را خواهد داشت.


تبصرهٔ ۲:

مجازات شروع به جرائم فوق يک تا سه سال حبس است.

مادهٔ ۶۸۸

هر اقدامى که تهديد عليه بهداشت عمومى شناخته شود از قبيل آلوده کردن آب آشاميدنى يا توزيع آب آشاميدنى آلوده، دفع غير بهداشتى فضولات انسانى و دامى و مواد زائد، ريختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و کشتار غير مجاز دام، استفادهٔ غير مجاز فاضلاب خام يا پس‌آب تصفيه‌خانه‌هاى فاضلاب براى مصارف کشاورزى ممنوع مى‌باشد و مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدترى نباشد به حبس تا يک سال محکوم خواهند شد.


تبصرهٔ ۱:

تشخيص اينکه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومى و آلودگى محيط زيست شناخته مى‌شود و نيز غير مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامى و هم‌چنين اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهدهٔ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشکى خواهد بود (اصلاحى مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۶، روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۵۲۸۷ - ۳/۶/۱۳۷۶


تبصرهٔ ۲:

منظور از آلودگى محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجى به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزانى که کيفيت فيزيکي، شيميائى يا بيولوژيک آن را به‌طورى که به ‌حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان با آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

مادهٔ ۶۸۹

در تمام موارد مذکور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهى به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انسانى شود مرتکب علاوه بر مجازات‌هاى مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.