مادهٔ ۶۴۸

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليهٔ کسانى که به مناسبت شغل يا حرفهٔ خود محرم اسرار مى‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا به يک ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاء نقدى محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۶۴۹

هرکس در دعواى حقوقى يا جزائى که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۵۰

هرکس در دادگاه‌ نزد مقامات رسمى شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.


تبصره:

مجازات مذکور در اين ماده علاوه بر مجازاتى است که در باب حدود و قصاص و ديات براى شهادت و دروغ ذکر گرديده است.