مادهٔ ۶۱۰

هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تبانى نمايند که جرائمى بر ضد امنيت داخلى يا خارج کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب آن را فراهم نمايند در صورتى‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۶۱۱

هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تبانى بنمايند که عليه امراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرائى را هم تدارک ديده باشند ولى بدون ارادهٔ خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.