مادهٔ ۵۵۸

هرکس به تمام يا قسمتى از ابنيه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاى فرهنگى - تاريخى يا مذهبى که در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم وخطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نيز واحد حيثيت فرهنگى - تاريخى يا مذهبى باشد، خرابى وارد آورد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يک الى ده سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۵۹

هرکس اشياء و لوازم و هم‌چنين مصالح و قطعات آثار فرهنگى - تاريخى را از موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، اماکن تاريخى و مذهبى و ساير اماکن که تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت کند يا با علم به مسروقه بودن اشياء مذکور را بخرد يا پنهان دارد در صورتى‌که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۶۰

هرکس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگى کشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوى سازمان مذکور در حريم آثار فرهنگى - تاريخى مذکور در اين ماده مبادرت به عملياتى نمايد که سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجهٔ آن عمليات به آثار و بناهاى مذکور خرابى يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يک تا سه سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۶۱

هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخى - فرهنگى از کشور هرچند به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم مى‌گردد.


تبصره:

تشخيص ماهيت تاريخى - فرهنگى به‌عهدهٔ سازمان ميراث فرهنگى کشور مى‌باشد.

مادهٔ ۵۶۲

هرگونه حفارى و کاوش به قصد به‌دست آوردن اموال تاريخى - فرهنگى ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگى کشور و آلات و ادوات حفارى به نفع دولت محکوم مى‌شود. چنانچه حفارى در اماکن و محوطه‌هاى تاريخى که در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبى صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مکشوفه و آلات و ادوات حفارى مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مى‌شود.


تبصرهٔ ۱:

هرکس اموال تاريخى - فرهنگى موضوع اين ماده را حسب تصادف به‌دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگى کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه محکوم مى‌گردد.


تبصرهٔ ۲:

خريد و فروش اموال تاريخى - فرهنگى حاصله از حفارى غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگى مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مى‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به‌طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجى صورت گيرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۶۳

هرکس به اراضى و تپه‌ها و اماکن تاريخى و مذهبى که به ثبت آثار ملى رسيده و مالک خصوصى نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مى‌شود مشروط بر آنکه سازمان ميراث فرهنگى کشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماکن و مناطق را در محل تعيين و علامت‌گذارى کرده باشد.

مادهٔ ۵۶۴

هرکس بدون اجازهٔ سازمان ميراث فرهنگى و برخلاف ضوابط مصوبِ اعلام شده از سوى سازمان مذکور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعهٔ ابنيه يا تزئينات اماکن فرهنگى - تاريخى ثبت شده در فهرست آثار ملى مباردت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۵۶۵

هرکس برخلاف ترتيب مقرر در قانونِ حفظ آثار ملى اموال فرهنگى - تاريخى غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملى را با علم و اطلاع از ثبت آن به‌نحوى به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۶۶

هرکس نسبت به تغييرِ نحوهٔ استفاده از ابنيه، اماکن و محوطه‌هاى مذهبى - فرهنگى و تاريخى که در فهرست آثار ملى ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوى سازمان ميراث فرهنگى کشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۶۷

در کليهٔ جرائم مذکور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگى يا ساير دواير دولتى برحسب مورد شاکى يا مدعى خصوصى محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۵۶۸

در مورد جرائم مذکور در اين فصل که به‌وسيلهٔ اشخاص حقوقى انجام شود هريک از مديران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاى مقرر محکوم مى‌شوند.


تبصره:

اموال فرهنگى - تاريخى حاصله از جرائم مذکور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگى کشور توقيف و در کليهٔ مواردى‌که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده مى‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگى کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

مادهٔ ۵۶۹

در کليه موارد اين فصل در صورتى‌که ملک مورد تخريب، ملک شخصى بوده و مالک از ثبت آن به‌عنوان آثار ملى بى‌اطلاع باشد از مجازات‌هاى مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.